D’ANOU ajuda les organitzacions a guanyar competitivitat  mitjançant el suport en el disseny i implantació de  processos d’innovació, foment de l’emprenedoria i entrenament de les competències professionals de les persones. Per això trobareu suport en tres grans blocs:

INNOVACIÓ

Innovar és una tasca apassionant, però no sempre és fàcil trobar el camí a seguir ni gestionar l’equip de persones que porti els projectes de la idea a la realitat.

D’ANOU ajuda les empreses i organitzacions a trobar línies d’innovació, ja sigui tecnològica, social, de procés, negoci o altres, més adients a la seva estratègia o interessos, seleccionar i formar equips de treball, i gestionar la innovació per reduir riscos i optimitzar els resultats a curt, mig o llarg termini.

EMPRENEDORIA

El concepte “emprenedoria” ha guanyat molt protagonisme en els darrers anys, però emprendre no és fàcil ni immediat.

Es pot emprendre per compte propi o ser intraemprenedor en el cas que s’emprengui en el sí d’una organització, una característica dels treballadors cada dia més valorada en la gestió de recursos humans. Afortunadament, la major part de de les capacitats, competències o característiques de caràcter necessàries per emprendre es poden entrenar.

D’ANOU us ajudarà a dissenyar estratègies per facilitar que l’emprenedoria formi part de la cultura de la vostra organització.

curt, mig o llarg termini.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els canvis tecnològics, socials o econòmics entre altres, fan que les metodologies tradicionals emprades a la formació professional no siguin suficients per aconseguir que la força laboral, present i futura, s’enfronti amb garanties al seu futur professional.

D’ANOU ajuda les organitzacions de formació professional inicial, ocupacional i contínua a adaptar les programacions i metodologies, parant especial atenció a la innovació i l’emprenedoria.